UPDATE mới giao diện?

Cập nhật những thay đổi, cập nhật mới trên blogphuongmy

Tool get Links mới

Nhanh tay tải tool get links mới nhất về

Bạn đã biết Zalo Marketing?

Giải pháp bán hàng tự động trên zalo

Tri Ân Độc Giả

Tặng theme blogspot Blogphuongmy V.0.99 thiết kế bởi Blogphuongmy

Tạo trang chuyển hướng ra trang bên ngoài trên blogspot thật chuyên nghiệp

Qua tham khảo một vài nơi và Google thấy có rất nhiều tìm kiếm cách tạo một trang chuyển tiếp cho Blogger / Blogspot. Nay mình chia sẻ mọi người cách tạo trang chuyển hướng tự động .
Trang chuyển hướng tự động không những giúp cho blog của bạn thêm tính chuyên nghiệp mà còn giúp người đọc có thêm tùy chọn xác nhận có chuyển hướng hay không? Nếu bạn muốn tạo một trang như vậy thì dưới đây là hướng dẫn cách tạo trang chờ chuyển hướng tự động cho blogspot với giao diện đơn giản load nhanh với thời gian chờ tự động 30 giây ( thời gian bạn có thể tin chỉnh nhanh hơn hay chậm nhé ... ).
XEM DEMO NHANH

MỘT SỐ TÍNH NĂNG


 • Tự động kích hoạt/ nhận diện trang chuyển tiếp với những đường link đi ra ngoài trang web.
 • Trang chuyển tiếp nằm trên chính blog của bạn
 • Tự động mở tab mới với liên kết ngoài
 • Hiển thị thông báo chuyển trang, có đếm thời gian
 • Hiện thời gian đếm ngược giống như các trang lớn : Sforum, Sinhvietit,...
 • Giao diện dễ dàng tùy chỉnh

  CÁCH THỰC HIỆN


  Bước 1: Tạo một trang mới
  Đăng nhập vào Blogger truy cập Trang Trang mới đặt tên cho trang mới này, sau đó chuyển sang khung soạn thảo HTML Dán code bên dưới vào :
  <style>
  #button1 {
      background-color: #4CAF50;
      border: none;
      border-radius: 4px;
      color: white;
      padding: 7px 14px;
      text-align: center;
      text-decoration: none;
      display: inline-block;
      font-size: 14px;
      cursor: pointer;
  }

  #button2 {
      background-color: #008CBA;
      border: none;
      border-radius: 4px;
      color: white;
      padding: 7px 14px;
      text-align: center;
      text-decoration: none;
      display: inline-block;
      font-size: 14px;
      cursor: pointer;
  }
  .footer-credits{display:none;}
  </style>

  <script>
   function getQueryVariable(variable)
  {
         var query = window.location.search.substring(1);
         var vars = query.split("&");
         for (var i=0;i<vars.length;i++) {
                 var pair = vars[i].split("=");
                 if(pair[0] == variable){return pair[1];}
         }
         return(false);
  }

  var time = 30;
  var page = getQueryVariable("pms");
  function countDown(){
  time--;
  gett("timecount").innerHTML = time;
  if(time == 0){
  window.location = page;
  }
  }
  function gett(id){
  if(document.getElementById) return document.getElementById(id);
  if(document.all) return document.all.id;
  if(document.layers) return document.layers.id;
  if(window.opera) return window.opera.id;
  }
  function init(){
  if(gett('timecount')){
  setInterval(countDown, 1000);
  gett("timecount").innerHTML = time;
  }
  else{
  setTimeout(init, 50);
  }
  }
  document.onload = init();

  $(document).ready(function(){
   $('.link-out-btn').click(function(){
      window.location = page;
   });
   $('#linkout').text(page);
  });
  </script>

  <script>
  function closeWindow() {
          window.open('','_parent','');
          window.close();
      }
  </script>

  <br />
  Bạn vừa nhấp vào một liên kết không thuộc <b><a href="https://www.phuong-my.com/">www.phuong-my.com</a></b><br />
  Trang sẽ tự chuyển sang liên kết bạn vừa nhấp sau
  <span id="timecount"></span> giây!
  <br />
  <br />
  Liên kết bạn muốn đến: <span id="linkout"></span><br />
  <br />
  <div style="text-align: center;">
  <button class="link-out-btn" id="button1">Đồng ý</button>
  <button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button>
  </div>

  Lưu ý:
  - Bạn có thể thay dòng var time = 30; số 30 bằng số thời gian mà bạn muốn trang chờ này hiển thị. Thời gian được tính bằng giây.
  - Thay www.phuong-my.com bằng tên blog của bạn và link https://phuong-my.com bằng link truy cập blog của bạn.
  - Thay các chữ Đồng ý và Từ chối theo ý bạn
  Bước 2 :Tạo request link không thuộc blog tự động , Bằng cách thêm code bên dưới trước thẻ </head> nhé bạn.
  &lt;!-- Code tự động chuyển trang link ngoài --&gt;
  &lt;script&gt;
  var redirect = &amp;#39;int&amp;#39;;
  var exclude_domains = [&amp;#39;phuong-my.com&amp;#39;, &amp;#39;www.phuong-my.com&amp;#39;,&amp;#39;bp.blogspot.com&amp;#39;,];
  //&lt;![CDATA[

  /*@cc_on @if(@_win32||@_win64)if(document.getElementById){document.write(&quot;&lt;script id=\&quot;ieScriptLoad\&quot; defer src=\&quot;//:\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);document.getElementById(&quot;ieScriptLoad&quot;).onreadystatechange=function(){if(this.readyState===&quot;complete&quot;){DOMHasLoaded()}}}@end@*/
  if(document.addEventListener){document.addEventListener(&quot;DOMContentLoaded&quot;,DOMHasLoaded,false)}if(/KHTML|WebKit|iCab/i.test(navigator.userAgent)){DOMLoadTimer=setInterval(function(){if(/loaded|complete/i.test(document.readyState)){DOMHasLoaded();clearInterval(DOMLoadTimer)}},10)}window.onload=DOMHasLoaded;return{DOMReady:function(){for(var i=0,il=arguments.length,funcRef;i&lt;il;i++){funcRef=arguments[i];if(!funcRef.DOMReady&amp;&amp;!addedStrings[funcRef]){if(typeof funcRef===&quot;string&quot;){addedStrings[funcRef]=true;funcRef=new Function(funcRef)}funcRef.DOMReady=true;functionsToCall.push(funcRef)}}if(DOMLoaded){execFunctions()}},setErrorHandling:function(funcRef){errorHandling=funcRef}}}();DOMAssistant.DOMReady=DOMAssistant.DOMLoad.DOMReady;
  if (redirect != &#39;int&#39; &amp;&amp; redirect != &#39;banner&#39;) {
      var redirect = &#39;int&#39;;
  }
  var url;
  function checkLinks() {
      if (typeof(domains) == &quot;object&quot;) {
          DOMAssistant.$(&quot;body a&quot;).each(function () {    
              if (in_object(domains, DOMAssistant.$(this).href)) {        
                  if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf(&quot;bacsiwindows.com&quot;) != 7) {
                      if (redirect == &#39;int&#39;) {
                          url = &quot;https://redirect.phuong-my.com/?pms=&quot;+DOMAssistant.$(this).href;
                      } else {
                          url = &quot;https://redirect.phuong-my.com/?pms=&quot;+DOMAssistant.$(this).href;
                      }
                      DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});
                  }            
              }
          });
      } else if (typeof(exclude_domains) == &quot;object&quot;) {
          DOMAssistant.$(&quot;body a&quot;).each(function () {  
              if (!in_object(exclude_domains, DOMAssistant.$(this).href) &amp;&amp; DOMAssistant.$(this).href.substr(0,10) != &quot;javascript&quot;) {                    
                  if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf(&quot;bacsiwindows.com&quot;) != 7) {                            
                      if (redirect == &#39;int&#39;) {
                          url = &quot;https://redirect.phuong-my.com/?pms=&quot;+DOMAssistant.$(this).href;
                      } else {
                          url = &quot;https://redirect.phuong-my.com/?pms=&quot;+DOMAssistant.$(this).href;
                      }
                      DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});                
                  }
              }
          });
      }
  }
  function in_object(obj, val) {
   for(var i = 0, l = obj.length; i &lt; l; i++) {  
          var re = new RegExp(obj[i],&quot;i&quot;);      
          if(val.search(re) &gt;0) {
              return true;
    }
   }
   return false;
  }
  DOMAssistant.DOMReady(checkLinks);
  //]]&gt;
  &lt;/script&gt;

  Ghi chú :
  Nếu bạn không thích tự động chuyển hướng tự động, thì không coppy code chèn trước thẻ này nhé. bạn có thể chèn link vào bài biết theo cú pháp :
  >> Link trang chuyển hướng?pms=link muốn tới <<
  Bạn có thể bấm vào đây xem : //www.phuong-my.com/p/chuyen-huong.html?pms=https://123vaynhanh.vn

  ***
  Bạn nhớ thay : Link Màu đỏ thành links blog của bạn nhé. Tất nhiên những links màu đỏ này sẽ không được canh báo chuyển trang và màu xanh thành links mà bạn mới tạo trang ở bước 1 nhé :D
 • 5 nhận xét:

  Sắp xếp bình luận

  Xin chào, vui lòng đế lại lời nhắn ..

  Please Enable Javascript!Enable JavaScript
  CALL NOW